پارچه بوم نقاشی

در اینجا میتوانید از میان انواع پارچه، متناسب با سبک خود بافت مورد نیاز خود را انتخاب کنید. پارچه های بومیران توسط جسویی با فرمول اختصاصی پوشانده شده اند تا ماندگاری رنگ روغن و یا آکرلیک در نتیجه نقاشی را در برداشته باشند.